PRIVACY VERKLARING

The Bulldogs Antwerpen vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens :

 

 

 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  The Bulldogs Antwerpen vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 •  je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen  respecteren

 

Als The Bulldogs Antwerpen vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

The Bulldogs Antwerpen vzw

Zetel:  Molenstraat 88 te 2960 Brecht

Emailadres: info@thebulldogs.be

 

1    Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door The Bulldogs Antwerpen vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van The Bulldogs Antwerpen vzw
 • het opvolgen van leden tijdens hun periode van lidmaatschap
 • het up to date houden van de ledenlijst

2    Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de onder punt 1 vermelde doelstellingen :

 • identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 • rekeningnummer

Wij verwerken nooit persoonsgegevens die betrekking hebben op uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van vakbonden, genetische gegevens of gegevens betreffende uw seksuele oriëntatie.

 

3    Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende personen:

 • bestuursleden van de vereniging
 • vrijwilligers van de vereniging

4    Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven enkel persoonsgegevens door aan verwerker FROS, Multisport Vlaanderen, die als Vlaamse koepel voorziet in de verwerking van de sportverzekeringen.

Gezien de VZW-wetgeving zijn wij ook wettelijk verplicht van jaarlijks een ledenlijst neer te leggen bij de Overheid.  Uiteraard is de Overheid op haar beurt aansprakelijk voor het niet-gebruiken van deze info voor andere doeleinden dan voorzien in de VZW-wetgeving. 

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Op de website Thebulldogs.be en op de Facebookpagina van Thebulldogs komen geregeld foto’s van de evenementen of de groepstrainingen of via privéfoto’s van andere leden, waarbij er mogelijk leden hun foto zullen terugvinden.  Tevens zijn er foto’s op de website beschikbaar van de leden die aan wedstrijden deelnemen ter promotie van deze kampers voor nationale of internationale activiteiten voor deze bewuste sporters.  Voor deze specifieke leden van onze sportschool vermelden wij enkel de naam, voornaam en geboortedatum, zodat er zo weinig mogelijk privé-informatie verstrekt wordt, maar deze beperkte info is wel noodzakelijk voor de mogelijke organisatoren van sportevenementen.

Uit privacyoverwegingen mogen de leden of de ouders van de minderjarige leden altijd vragen om een bewuste foto niet zichtbaar te maken op de website of te schrappen van de Facebook-site.

 

5    Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16  jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

6    Bewaartermijn

The Bulldogs Antwerpen vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.  The Bulldogs Antwerpen vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan de duurtijd van het lidmaatschap. Na opzeg van het lidmaatschap heeft het bewaren van de gegevens geen nut meer en kunnen deze verwijderd worden.

 

7    Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • alle personen die namens The Bulldogs Antwerpen vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • ledenlijst kan enkel geconsulteerd worden door de bestuursleden of vrijwilligers gekoppeld aan de vereniging.
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

8    Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

9    Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

10    Wijziging privacyverklaring

The Bulldogs Antwerpen vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 01 juni 2018.

Daniëlla Somers

Voorzitter 

The Bulldogs Antwerpen vzw

The Bulldogs Antwerpen vzw © All Rights Reserved